beats by dre cheap

Osuda (II dio)

K a r l o  Z e l e z n i k  Mateusov , 42 god, starom iz Zagorja na savi nadlezna opstina  Grize kod Celja, sada u istraznom zatvoru, rimokatolik, ozenjen, otac 7 djece, rudar bez imetka, pismen sa 4 razreda osnovne skole, neporocan;

I v a n  B r a c u n  pok. Ivana, 40 god. star, rodom iz Koprivnice kotar Brezice u Sloveniji, nastanjen u Kreki, sada u istraznom zatvoru, rimokatolik, neozenjen, rudar bez imatka, neporocan;

F r  a  nj o  M a r i c pok. Ive, 40 god starosti iz Husina, sada u istraznom zatvoru, rimokatolik ozenjen, otac dvoje djece, rudar sa imetkom od 1000 K, pismen, osudom kotarskog suda u Tuzli od 4/12. 1895. broj 1943 kz zbog prestupka iz cl. 405 kz sa 1 dan zatvora, osudom istog sudaod  1/6.1908. B 789/907 zbog prestupka iz cl 405 kz sa 5 dana zatvora poostrene sa jednim postom, kaznjen;

M i  j o  T o m i c pok Tome, 30 god. star iz Ljubaca, sada u istraznom zatvoru, rimokatolik, ozenjen, otac dvoje djece, bivsi radnik u Kreki, sa imetkom od 20 000 K, pismen sa 2 razreda osnovne skole, neporocan;

B o z  o   M r k i c  pok Ivana 47 god. star, sa Husina, rimokatolik  ozenjen otac 9 djece, bivsi radnik u Kreki, sa imetkom od 10 000 K , pismen samouk, osudom kotarskog suda u Tuzli od 11/12 1905. broj 405 kz zbog postupka iz cl 405 kz sa 1 dan zatvora, osudom istog suda od 13/2.1911. broj 184 kz zbog postupka iz cl 405 sa 3 dana zatvora sa 1 postom, osudom istog suda od 27/12.1911. zbog prestupka iz cl 347 kz sa 1 dan zatvora ili po cl.63 kz sa 5 K novcane globe, kaznjen;

O s m a n Dj u l o v i c umrlog Hamida, 29 god. star.iz Petrovica dol, musliman, ozenjen bez djece,, radnik u Solani, sa imetkom od 200 K, nepismen. osudom kotarsog suda u Tuzli od 31/12.1907. B1421/907 zbog prestupka  iz cl. 5 kz sa 14 dana zatvora, osudom istog suda od 9/2.1916. B 676/15 zbog prestupka cl 405 kz sa 3 dana zatvoraili po cl.63 kp sa 9 K novcane globe. ovosudnom osudom od 1/12.1900, br 4467 kp zbog zlocina kradje sa 2 mjeseca stroge tamnice kaznjen;

J u r o  K e r o s e v i c pok  Ive roidjen 04.04.1900. godine sa Husina, sada u istraznom zatvoru, rimokatolik , ozenjen, otac jednog djeteta., radnik u Kreki, sa imetkom od 4000 k, nepismen, neporocan;

B o z o  M a n d i c, pok Mate, 28 god. star iz Lipnice, rimokatolik, ozenjen otac troje djece, bivsi radnik  Kreke, bez imetka, pismen, osudom kotarsog suda u Tuzli od 04/11.1912, B. 1064/12 zbog prestupka iz cl.405 kz sa 6 dana zatvora kaznjen;

M i j a t  M a r j a n o v i c  pok Mate, 43 god. star iz Lipnice, rimokatolik, ozenjen,otac 4 djece, radnik u rudokopu, nepismen. osudom  kotarskog suda od 13/9 1902 B 3010  zbog prestupka iz cl. 405 kz sa 5 dana zatvora, kaznjen;

M a r k o P e r a n o v i c  pok Mate, 26 god. star iz Lipnice, rimokatolik, ozenjen otac 1 djeteta,rudar sa imetkom 15 000 K, nepismen. osudom  kotarskog suda u Tuzli od 16/9 1911. B 545  zbog prestupka iz cl. 405  kz sa 14 dana zatvora, a jos jednom zbog istog postupka sa 5 dana zatvora, kaznjen;

I v o  zvani  I v u s a   P e r a n o v i c pok Mate, 32 god. star iz Lipnice, rimokatolik, ozenjen otac 2 djece, radnik u rudokopu, pismen. ovosudom  presudom od 8/6. 1911. broj 1467 kz  zbog zlocina iz cl. 228  kz sa 6 nedjelja  teske tamnice, kaznjen;

S i m o  B i s i c  pok  Peje, 38 god. star iz Ljubace, rimokatolik, otac 5 djece, rudar sa imetkom od 10000 K, neporocan;

M a r k o F i d l e r  p o k s in  Mateusov, 38 god. star rodom iz Mestinije kod  Celja, nastanjen u Kreki, sada u istraznom zatvoru, rimokatolik, ozenjen, otac 1 djeteta, rudar bez imetka pismen  sa 4 razreda osnovne skole, osudom  okruznog  suda od 31/10. 1913 br 439/13 zbog zlocina teske tjelesne ozljede  sa  3 mjeseca teske tamnice, kaznjen, zatvora, kaznjen;

M i j o  I l i c i c  zvan R u s k i c  pok IVE, 30 god. star iz Dubrava, rimokatolik, otac 2 djece, tezak sa imetkom 10 000 K, pismen sa 3 razreda osnovne skole osudom  kotarskog suda u Tuzli od 5/3 1911 br 200 kz zbog prestupka iz cl. 405  kz sa 4 dana zatvora, te jos jednom sa 8 dana zatvora, kaznjen;

M a r k o  M a r i c  pok Ive 36 god. star iz Husina, rimokatolik, otac 2 djece, radnik bez imetka, pismen sa 3 razreda osnovne skole, osudom  kotarskog suda u Tuzli od 5/8.1908. B 567 zbog prestupka iz cl. 429  kz sa 2 dana zatvora, kaznjen;

S i m o  T o p a l o v i c  sin Ante,, 25 god. star iz Hzsina, rimokatolik, ozenjen,otac 1 djece, tezak bez imetka, pismen sada aktivni vojnik kod III eskadrona, III konjickog puka u Subotici, neporocan;

B o n o  M a r j a n o v i c  pok Mate, 55 god. star iz Lipnice, rimokatolik, ozenjen  otac 3 djece, tezak sa imetkom od 5 000 K, nepismen, neporocan;

I v o M a r j a n o v i c  sin Bonin 26 god star iz Lipnice, rimokatolik,  ozenjen otac 3 djece, rudar bez imetka, nepismen neporocan.

21 decembar
http://21decembar.blogger.ba
09/12/2008 16:19